سفارشات

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 روز کارییک رو8.40 * 4.80 سانتی متر320,000 تومان-
2سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر370,000 تومان-
3سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 روز کارییک رو8.50 * 4.80 سانتی متر320,000 تومان-
4سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر370,000 تومان-
5گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کارییک رو8.50 * 4.80 سانتی متر290,000 تومان-
6گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر350,000 تومان-
7سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر560,000 تومان-
8لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر900,000 تومان-
9لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی)(6*9)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر1,160,000 تومان-
10لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)15 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر970,000 تومان-
11لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی)(4.8*8.5)15 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر899,000 تومان-
12لمینت برجسته7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر950,000 تومان-