سفارشات

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1بنر ایرانی1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع65,000 تومان-
2بنر چینی 8 انس1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع75,000 تومان-
3بنر ویژه تابلو سردرب مغازه1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع120,000 تومان-
4فلکسی1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع230,000 تومان-
5استیکر1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع190,000 تومان-
6مش1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع190,000 تومان-