سفارشات

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 تراکت (A4) سایز (29*20) گلاسه 135 گرم یک رو5 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,450,000 تومان-
21000 تراکت (A4) سایز (29*20) گلاسه 135 گرم دو رو5 روز کاریدو رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,850,000 تومان-
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20) گلاسه 135 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر880,000 تومان-
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20) گلاسه 135 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.50 * 21.00 سانتی متر1,060,000 تومان-
51000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو20.00 * 29.00 سانتی متر1,560,000 تومان-
61000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 29.75 سانتی متر2,200,000 تومان-
71000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.50 * 21.00 سانتی متر890,000 تومان-
81000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.50 * 21.00 سانتی متر1,300,000 تومان-
91000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو10.50 * 14.80 سانتی متر570,000 تومان-